Algemene voorwaarden

1. Begrippen

 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke rechtspersoon die met Studio Cecile een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt.
 2. Onder overeenkomst wordt verstaan elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Studio Cecile.

2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen en andere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Studio Cecile. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze uitdrukkelijk door Studio Cecile schriftelijk zijn vastgelegd.
 2. Bij aanvaarding door Studio Cecile van een opdracht wordt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaard.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Studio Cecile en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Indien Studio Cecile niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Studio Cecile in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Offertes

 1. Opdrachtgever dient Studio Cecile alle voor Studio Cecile benodigde informatie, noodzakelijke gegevens, etc. te verstrekken, die Studio Cecile nodig heeft voor het opstellen van een offerte.
 2. Opdrachtgever staat jegens Studio Cecile in voor de juistheid van de door hem aan Studio Cecile verstrekte gegevens.
 3. Alle door Studio Cecile uit te brengen offertes zijn vrijblijvend en een maand geldig.
 4. Een akkoord aan een offerte of opdrachtbevestiging geldt als bindende overeenkomst tussen Opdrachtgever en Studio Cecile. Zowel Opdrachtgever als Studio Cecile dienen zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.
 5. Studio Cecile kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Studio Cecile daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Studio Cecile anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Studio Cecile niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Vergoedingen

 1. De vergoeding wordt berekend
  • ofwel op basis van het door Studio Cecile in haar tariefafspraak/offerte genoemde uurtarief.
  • ofwel op basis van een door partijen overeen te komen vaste vergoeding per opdracht.
 2. Het uurtarief of de overeengekomen vaste vergoeding is exclusief de op dat moment geldende btw en exclusief (on-)kosten. (On-)kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, materiaal-, print- en drukkosten zullen door Studio Cecile aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Studio Cecile van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Extra bepaling m.b.t. websites: Nadat Opdrachtgever de website heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. De kosten voor deze veranderingen worden op uurbasis aan de klant doorberekend.

5. Omschrijving van de werkzaamheden

 1. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de offerte of opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, alsmede alle wijzigingen c.q. aanvullingen die naderhand schriftelijk door Studio Cecile aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
 2. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden of aanvullende opdrachten apart in rekening gebracht.
 3. Alle DTP-werkzaamheden worden uitgevoerd met de software van Adobe, met name Indesign, Photoshop en Illustrator, tenzij anders overeengekomen.
 4. Standaard worden twee correctierondes op DTP-werkzaamheden geleverd.

6. Aanlevering van materiaal voor het uitvoeren van de opdracht

 1. Opdrachtgever stelt alle gegevens die Studio Cecile nodig heeft ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst beschikbaar aan Studio Cecile en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
 2. Studio Cecile kan niet verplicht worden te beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken c.q. de bescheiden, voordat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en de eventueel overeengekomen (vooruit-)betaling ontvangen zijn. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op-)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 3. Aangeleverde teksten zijn voorzien van minimale opmaak. Zo nodig verstrekt Studio Cecile een Word-document aan Opdrachtgever met vooraf gedefinieerde profielen. Verwijderen van opmaak valt onder meerwerk.
 4. Studio Cecile krijgt de definitieve tekst aangeleverd. Wijzigen van de tekst valt onder meerwerk.
 5. Beeldmateriaal moet (indien van toepassing) voldoen aan de eisen die gesteld worden voor drukwerk. Tekeningen moeten worden aangeleverd als vectorbestand, tenzij anders overeengekomen.
 6. Aangeleverde ondeugdelijke materialen of ondeugdelijke wijze van aanlevering door Opdrachtgever waardoor Studio Cecile tot meer werkzaamheden of kosten genoodzaakt is dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 7. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) dat door Opdrachtgever aangeleverd wordt aan Studio Cecile mag geen informatie bevatten dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Studio Cecile is niet aansprakelijk voor claims of gerechtelijke vervolging die voortvloeit uit het onrechtmatig aanleveren van genoemd materiaal.
 8. Het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt door Studio Cecile vertrouwelijk behandeld.
 9. Studio Cecile zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 10. Studio Cecile heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Wijziging opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Door Opdrachtgever alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de afgesproken opdracht, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Studio Cecile zijn gemeld. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.

8. Technisch onderhoud van websites

 1. Met technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het up-to-date houden van WordPress, plugins, framework Genesis en het regelmatig maken van een backup van de database.
 2. Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door Opdrachtgever zijn voor risico van Opdrachtgever. Meerwerk na een update door deze wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudscontract.
 3. Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten het onderhoudscontract.
 4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.
 6. Bij afname van een hostingcontract bij Studio Cecile, tezamen met een WordPress website geldt een onderhoudsverplichting van WordPress en de daarop geïnstalleerde themes en plugins. Deze onderhoudsverplichting kan gedaan worden in de vorm van een technisch onderhoudscontract.

9. Contractduur en opzegtermijn

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of als het vooraf vastgestelde product geleverd is door Studio Cecile.
 3. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden.
 4. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht en Opdrachtgever annuleert om welke reden dan ook de opdracht, dan is Studio Cecile gerechtigd alle gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen alsook een vergoeding wegens inkomstenderving.
 5. Studio Cecile kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Studio Cecile niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 6. Studio Cecile heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 7. Extra bepaling m.b.t. websites: Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk half jaar stilzwijgend verlengd. (lopend vanaf de ingangsdatum)
 8. Extra bepaling m.b.t. websites: Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 9. Extra bepaling m.b.t. websites: Studio Cecile heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Studio Cecile niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Studio Cecile zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Studio Cecile kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 10. Extra bepaling m.b.t. websites: Studio Cecile heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts.
 11. Extra bepaling m.b.t. websites: Studio Cecile heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden en daardoor vallen onder artikel 9.j.

10. Onderzoek bij aflevering

 1. Opdrachtgever is gehouden na aflevering te onderzoeken of Studio Cecile de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien dit niet het geval is, is Opdrachtgever er voorts aan gehouden Studio Cecile hier terstond schriftelijk van in kennis te stellen. Opdrachtgever dient dit onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. Studio Cecile is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in 9.a tijdig te doen.
 4. De prestatie van Studio Cecile geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever het bepaalde in 10.a in acht heeft genomen.

11. Overmacht

 1. Indien Studio Cecile één of meer van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en deze omstandigheden evenmin op grond van de Wet, een door Studio Cecile gegeven garantie, of de in het algemeen verkeer geldende opvatting aan Studio Cecile kunnen worden toegerekend, is Studio Cecile nimmer jegens wie dan ook aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In een dergelijk geval heeft Studio Cecile het recht de overeenkomst op grond van gewichtige redenen te ontbinden zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Studio Cecile alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Studio Cecile geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, dan zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
 3. Eventuele reeds geleverde producten en diensten door Studio Cecile tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 4. Extra bepaling m.b.t. websites: Studio Cecile is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Studio Cecile geen invloed kan uitoefenen.

12. Facturatie en betaling

 1. Studio Cecile hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever wordt geacht zich aan deze betalingstermijn te houden.
 2. Studio Cecile is gerechtigd om periodiek te factureren bij langlopende opdrachten (> een maand).
 3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt het debiteurenbeleid van Studio Cecile van kracht. Na een herinnering volgt een aanmaning waarbij 1% administratiekosten in rekening gebracht wordt (met een minimum van € 40) én wordt de wettelijke handelsrente gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur. Indien de vordering ook dan niet wordt betaald, geeft Studio Cecile de vordering uit handen en zijn de kosten die hieraan verbonden zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van Opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de eindfactuur worden gefactureerd.
 5. Indien Opdrachtgever de facturatie betwist, dan dient hij dit binnen 14 dagen na de factuurdatum, met opgaaf van redenen, schriftelijk te melden aan Studio Cecile. Na deze periode vervalt het recht om de factuur te betwisten.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om het factuurbedrag te verrekenen met vermeende vorderingen c.q. de betaling op te schorten dan wel enige korting of compensatie toe te passen.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die door Studio Cecile zijn gemaakt door het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, komen geheel ten laste van Opdrachtgever.
 8. Studio Cecile is gerechtigd een nog niet voltooide opdracht op te schorten, indien Opdrachtgever in gebreke blijft enige hem toegezonden nota niet tijdig te betalen. Een opdracht zal dan worden hervat na ontvangst van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 9. Wanneer er geen overeenkomst met Studio Cecile wordt gesloten, maar door Opdrachtgever wel gebruik wordt gemaakt van de plan- of conceptontwikkeling van Studio Cecile, wordt een vergoeding van € 1.500,- doorbelast.
 10. Extra bepaling m.b.t. websites: Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie gebeurt per half jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.

13. Derden

 1. Extra bepaling m.b.t. websites: Studio Cecile is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Studio Cecile doorgevoerd.
 2. Extra bepaling m.b.t. websites: Studio Cecile is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

14. Eigendomsvoorbehoud

 1. Extra bepaling m.b.t. websites: Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van Opdrachtgever.
 2. Extra bepaling m.b.t. websites: De door Studio Cecile vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van Opdrachtgever.
 3. Extra bepaling m.b.t. websites: Door Studio Cecile of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Studio Cecile.

15. Geheimhouding/Privacy bepalingen

 1. Opdrachtgever en Studio Cecile zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties verstrekken aan derden tenzij dit noodzakelijk is om de opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke verplichting tot bekendmaking rust.
 2. Extra bepaling m.b.t. websites: Uw persoonsgegevens worden door Studio Cecile slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
 3. Extra bepaling m.b.t. websites: Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Studio Cecile verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

16. Intellectuele eigendom

 1. Studio Cecile behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Studio Cecile het ontwerp voor andere doeleinden toepassen, noch zonder toestemming van Studio Cecile wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 3. Studio Cecile behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Studio Cecile is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17. (Opleverings-)termijnen

 1. De opgegeven (opleverings-)termijnen berusten steeds op een schatting.
 2. Overschrijding van de (opleverings-)termijnen – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld van Studio Cecile geven Opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, schadevergoeding van Studio Cecile te vorderen of om korting op de aan Studio Cecile toekomende bedragen toe te passen.

18. Aansprakelijkheid

 1. Studio Cecile zal de verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Studio Cecile verplicht zich tot een optimale inspanning, doch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
 2. Indien Studio Cecile aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Studio Cecile is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Cecile is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien Studio Cecile aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Studio Cecile beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Studio Cecile is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Studio Cecile aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Studio Cecile toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Studio Cecile is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Extra bepaling m.b.t. websites: De aansprakelijkheid van Studio Cecile stopt als Opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade berokkenen aan de website.
 8.  Extra bepaling m.b.t. websites: Studio Cecile kan niet aansprakelijk worden gesteld als Opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.

19. Geschillen

 1. Op alle gesloten overeenkomsten van Studio Cecile is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissement die binnen het werkgebied van de vestigingsplaats van Studio Cecile valt.

20. Locatie en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden worden door Studio Cecile verstrekt bij de offerte.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst met Studio Cecile.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Door verlening van een opdracht aan Studio Cecile verklaart Opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in maart 2018.